"\uD3EC\uC11D\uC815\uC740 \uC655\uC774 \uC220\uC744 \uB4E4\uBA74\uC11C \uC990\uAE38 \uC218 \uC788\uB3C4\uB85D \uB9C8\uB828\uB41C \uBCC4\uAD81\uC758 \uD558\uB098\uC600\uC73C\uB098, \uAC74\uBB3C\uC740 \uC5C6\uC5B4\uC9C0\uACE0 \uB9C8\uB978 \uC804\uBCF5(\uD3EC\uC5B4:\u9B91\u9B5A)\uBAA8\uC591\uC758 \uC11D\uAD6C\uB9CC \uB0A8\uC544 \uC788\uC73C\uBA70, \uD1B5\uC77C\uC2E0\uB77C \uC2DC\uB300\uC5D0 \uB9CC\uB4E4\uC5B4\uC9C4 \uAC83\uC73C\uB85C \uCD94\uC815\uB41C\uB2E4. \uC870\uC131 \uC5F0\uB300\uB294 \uC815\uD655\uD558\uAC8C \uC54C \uC218 \uC5C6\uB2E4. \uADDC\uBAA8\uB294 \uD3ED\uC774 \uC57D 35\u339D, \uAE4A\uC774 \uD3C9\uADE0 26\u339D, \uC804\uCCB4 \uAE38\uC774\uAC00 \uC57D 10m\uC774\uB2E4. \uD3EC\uC11D\uC815\uC740 \uC911\uAD6D \uACE0\uB300 \uAC15\uAC00\uC5D0\uC11C \uCD08\uD63C\uC81C\uB97C \uC9C0\uB0B4\uACE0 \uC545\uADC0\uB97C \uCAD3\uB294 \uD589\uC0AC\uC758 \uD558\uB098\uC778 \uC720\uC0C1\uACE1\uC218\uC5F0(\uF9CA\u89F4\u66F2\u6C34\u5BB4)\uC5D0\uC11C \uC720\uB798\uD558\uC600\uB2E4. 353\uB144 \uC911\uAD6D\uC758 \uC655\uD76C\uC9C0\uAC00 \uC4F4 \uB09C\uC815\uC11C\uBB38(\uF91F\u4EAD\u654D\u6587)\uC5D0 \uBCF4\uBA74 \uB9D1\uC740 \uC2DC\uB0C7\uBB3C\uC744 \uC544\uD649 \uAD6C\uBE44\uB85C \uB3CC\uC544 \uD750\uB974\uAC8C \uD558\uC5EC \uD750\uB974\uB294 \uBB3C\uC18D\uC5D0 \uC220\uC794\uC744 \uB744\uC6B0\uACE0 \uC2DC\uB97C \uC9D3\uAC8C \uD558\uB418 \uC220\uC794\uC774 \uC544\uD649 \uAD6C\uBE44\uB97C \uB2E4 \uC9C0\uB0A0 \uB54C\uAE4C\uC9C0 \uC2DC\uB97C \uC9D3\uC9C0 \uBABB\uD558\uBA74 \uBC8C\uC220 3\uC794\uC744 \uB9C8\uC2DC\uAC8C \uD558\uC600\uB2E4. \uC774 \uB54C \uC220\uC794\uC758 \uBAA8\uC591\uC740 \uBFD4\uBAA8\uC591\uC774\uB2E4. \uC720\uC0C1\uACE1\uC218\uB97C \uC990\uAE30\uB294 \uC8FC\uC704\uB294 \uB192\uACE0 \uD5D8\uD55C \uC0B0\uC774 \uC788\uACE0, \uC232\uACFC \uB300\uB098\uBB34\uC232\uC774 \uC788\uC73C\uBA70 \uB9D1\uC740 \uC2DC\uB0B4\uAC00 \uC606\uC73C\uB85C \uD758\uB7EC\uAC14\uB2E4. \uC2E0\uB77C\uC5D0\uC11C\uB3C4 \uD5D8\uD55C \uB0A8\uC0B0 \uBD09\uC6B0\uB9AC\uC744 \uB4A4\uB85C \uD558\uACE0 \uC8FD\uB9BC\uACFC \uC1A1\uB9BC\uC774 \uC6B8\uCC3D\uD558\uACE0 \uB9D1\uC740 \uC2DC\uB0B4\uAC00 \uD750\uB974\uB294 \uACC4\uACE1\uC5D0 \uD3EC\uC11D\uC815\uC744 \uB9CC\uB4E4\uC5C8\uB358 \uAC83\uC774\uB2E4. \uC6D0\uB798\uB294 \uB0A8\uC0B0\uACC4\uACE1\uC5D0\uC11C \uD758\uB7EC \uB4E4\uC5B4\uC624\uB294 \uC785\uAD6C\uC5D0 \uAC70\uBD81 \uBAA8\uC591\uC758 \uD070 \uB3CC\uC774 \uC788\uC5C8\uACE0, \uADF8 \uC785\uC5D0\uC11C \uBB3C\uC774 \uB098\uC624\uB3C4\uB85D \uB9CC\uB4E4\uC5B4\uC84C\uB2E4\uACE0 \uD558\uB098 \uC9C0\uAE08\uC740 \uC5C6\uC5B4\uC838 \uC815\uD655\uD55C \uD615\uD0DC\uB294 \uC54C \uC218 \uC5C6\uAC8C \uB418\uC5C8\uACE0, \uC0BC\uAD6D\uC720\uC0AC\uC5D0 \uD5CC\uAC15\uC655\uC774 \uC774\uACF3\uC5D0 \uC640\uC11C \uB0A8\uC0B0 \uC2E0\uC758 \uCDA4\uC744 \uB530\uB77C\uD574 \uC5B4\uBB34\uC0C1\uC2EC\uBB34(\u5FA1\u821E\u7965\u5BE9\u821E)\uB77C\uB294 \uC2E0\uB77C\uCDA4\uC744 \uB9CC\uB4E4\uC5C8\uB2E4 \uD55C\uB2E4. \uC774\uACF3\uC740 \uC778\uAC04\uC758 \uB9C8\uC74C\uC744 \uC218\uC591\uD558\uACE0 \uD654\uB791\uC774 \uC815\uC2E0\uC744 \uB3C4\uC57C\uD558\uBA70 \uC2DC\uBB38\uC744 \uC9D3\uACE0 \uC18D\uC138\uB97C \uB5A0\uB098 \uC720\uC815\uC744 \uB290\uB07C\uB358 \uC544\uB984\uB2E4\uC6B4 \uC7A5\uC18C\uC600\uB2E4.927\uB144 \uC2E0\uB77C \uACBD\uC560\uC655\uC774 \uC774\uACF3\uC5D0\uC11C \uC794\uCE58\uB97C \uBCA0\uD480\uBA70 \uB180\uACE0 \uC788\uB2E4\uAC00 \uD6C4\uBC31\uC81C \uACAC\uD6E4\uC758 \uC2B5\uACA9\uC744 \uBC1B\uC544 \uBD99\uC7A1\uD788\uAC8C \uB418\uC5B4 \uC2A4\uC2A4\uB85C \uBAA9\uC228\uC744 \uB04A\uC5C8\uB358 \uC2E0\uB77C \uCC9C\uB144 \uC5ED\uC0AC\uC758 \uCE58\uC695\uC774 \uB2F4\uAE34 \uC7A5\uC18C\uC774\uAE30\uB3C4 \uD558\uB2E4. \uCD5C\uADFC\uC5D0\uB294 \uD3EC\uC11D\uC815\uC774 \uB2E8\uC21C\uD55C \uB180\uC774\uD130\uAC00 \uC544\uB2C8\uB77C \uC655\uACFC \uADC0\uC871\uB4E4\uC758 \uC911\uB300\uD55C \uD68C\uC758 \uC7A5\uC18C \uB610\uB294, \uC81C\uC0AC \uC7A5\uC18C\uC774\uAE30\uB3C4 \uD588\uB2E4\uB294 \uD559\uC124\uC774 \uC81C\uAE30\uB418\uACE0 \uC788\uB2E4. \uD604\uC7AC \uC0AC\uC801 \uC81C1\uD638\uB85C \uC9C0\uC815\uB418\uC5B4 \uC788\uB2E4."@ko . . . "\uACBD\uC8FC \uD3EC\uC11D\uC815\uC9C0"@ko . "35.8073108096"^^ . "054-745-8484" . . "\uBD88\uAC00\uB2A5" . . . "\uC788\uC74C(\uB300\uD615 19\uB300, \uC18C\uD615 34\uB300 \uC8FC\uCC28)" . "\uD558\uC808\uAE30(3\uC6D4~10\uC6D4): 09:00 ~ 18:00 \uB3D9\uC808\uAE30(11\uC6D4~2\uC6D4): 09:00 ~ 17:00" . . . . . . "129.2128629747"^^ . "\uBD88\uAC00\uB2A5" . . "\uAC00\uB2A5" . . . . "\uC5F0\uC911\uBB34\uD734" . "\uACBD\uC0C1\uBD81\uB3C4 \uACBD\uC8FC\uC2DC \uB0A8\uC0B0\uC21C\uD658\uB85C 816"@ko . "\uACBD\uC8FC \uD3EC\uC11D\uC815\uC9C0"@ko . "38173" . . "\uACBD\uC8FC \uD3EC\uC11D\uC815\uC9C0"@ko . "\uACBD\uC8FC \uD3EC\uC11D\uC815\uC9C0"@ko .